اساسنامه شوراى اجتماعی جوانان غوربند

تعرفه تبلیغات در سایت

اساسنامه

شوراى اجتماعى جوانان غوربند مقيم كابل

Statute of the Social council of Ghworband youths


فصل اول
احکام عمومی


ماده اول : این اساسنامه مطابق حکم ماده ( 35 ) قانون اساسی و ماده قانون سازمانهای اجتماعی ایجاد و ترتیب گردیده است.
ماده دوم : اسم سازمان،  شورای اجتماعی جوانان غوربند مقیم کابل می باشد.
ماده سوم : شورای متذکره یک سازمان کاملاً غیر سیاسی ،غیر دولتی ،غیر انتفاعی،غیر وابسته و مستقل می باشد.
ماده چهارم :دفتر شورا در ولایت کابل می باشد در صورت ضرورت در سایر ولایت کشور گسترش خواهند یافت.

ماده پنجم : طرز فعالیت شورا به اساس این اساس نامه تنظیم میگردد .


فصل دوم
اهداف


ماده ششم : اهداف شورا قرار ذیل می باشد:
۱- تلاش جهت رشد فرهنگ اصیل افغانی و اسلامی در میان خانواده ها به خصوص برای جوانان غوربند.
۲- تلاش جهت ایجاد کورسهاى آموزشی، حرفوى کوتاه مدت برای جوانان غوربند بطور مجانی.
۳- ایجاد تامین روابط با نهاد های کشور .
۴- تلاش جهت از بین بردن هر گونه مفاسد اخلاقی ،اجتماعی و اداری که مغایر شریعت دین مقدس اسلام باشد.
۵- حل و فصل مشکلات جوانان غوربند از طریق ارایه پیشنهادات به مقامات ذیربط.


فصل سوم
منابع تمویل و طرز نظارت برآن


ماده هفتم: شورا از منابع ذیل تمویل میگردد.
۱- حق الشمول مبلغ (200) افغانی
۲- حق العضویت مبلغ ( 100 ) افغانی
۳- فروش نشریه شورا
۴- کمک افراد خیر خواه و تجار ملی
ماده هشتم : هیئت مدیره به خاطر حفظ دارایی شورا حساب بانکی را افتتاح نموده و امضای سه نفر به بانک معرفی میگردد.

فصل چهارم
تشکيلات


ماده نهم : تشکيلات شورا قرار ذیل می باشد.
۱- مجمع عمومی.
۲- هیت مدیره(مؤسسين).
۳- کمیته کاری
ماده دهم: مجمع عمومی که متشکل از تمام اعضا بوده سالانه یکبار جلسه نموده و درحالات اضطراری با پیشنهاد هیئت مدیره و یا ده نفر از اعضای شورا ، قبل از میعاد معینه جلسه خویش را دایر نموده میتواند.
۱- مجمع عمومی درنخستین جلسه خود رئیس ، معاونین ومنشى را از طریق انتخابات آزاد انتخاب می کند.

۲-نصاب جلسات عمومی با اشتراک اکثریت اعضای آن تکمیل میگردد.
ماده یازدهم : طرز دعوت مجمع عمومی توسط مکاتیب و تیلفون ها صورت میگيرد.
ماده داوزدهم: مجمع عمومی دارای صلاحيت های ذیل می باشد.
۱- انتخاب و عزل رئیس شورا از طریق انتخابات آزاد.
۲- انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره .
۳- اخذ گزارش هیئت مدیره.
۴- تصویب بودجه سالانه شورا.
۵- تغیرات و تعدیلات در اساسنامه و اسم شورا.
ماده سیزدهم: هیئت مدیره ارگان دایماً فعال شورا بوده که در هر ماه اقلاً دو مرتبه جلسه مینمایند.
ماده چهاردهم: صلاحيت های هیئت مدیره قرار ذیل میباشد.
۱- انتخاب و عزل معاون ، منشی و سنخگو شورا.
۲- تشکیل کمیته ها به خاطر پیشبرد امورات داخلی شورا.
۳- اخذ گزارش کمیته .
۴- تصویب لایحه وظایف کمیته ها.
۵- نظارت و کنترول از کار و فعالیت کمیته ها.
۶- ایجاد نمایندگی ها .
۷- جذب و اخراج اعضأ .
ماده پانزدهم: کمیته های شورا قرار ذیل میباشد.
۱- کمیته اداری و تشکيلات.
۲- کمیته مالی.
۳- کمیته فرهنگی.
۴- کمیته ارتباط داخلی.
۵- کمیته ارتباط عامه.
۶- کمیته بانوان.
ماده شانزدهم: شورا درحالات ذیل منحل میگردد.
۱- طبق اساسنامه عمل نموده نتواند.
۲- خلاف اساسنامه عمل نماید.
۳- فعالیت های سیاسی را آغاز نماید.
ماده هفدهم: دارایی شورا بعد از انحلال مطابق قانون تصفیه میگردد.


فصل پنجم
شرایط عضویت ، حقوق ، وجایب و شرایط اخراج


ماده هجدهم : شرایط عضویت در شورا قرار ذیل میباشد:
۱- سن هژده سالگی را تکمیل نموده باشند.
۲- به کدام حزب سیاسی وابسته نباشد.
۳- اهداف شورا را مورد قبول قرار دهد.
۴- عضویت شان داوطلبانه باشد خواهان دستمزد نباشد.
۵- هدف شان خاص خدمت برای افغانستان باشد.
ماده نوزدهم: حقوق اعضای شورا قرار ذیل میباشد.
۱- حق کاندید شدن و کاندید کردن را در تمام مقامات رهبری شورا دارند.
۲- پیشنهادات و انتقادات سالم نموده میتوانند.
۳- از دارایی شورا به طور مشروع و به اجازه هيئت مدیره استفاده نموده میتوانند.
ماده بیستم : وجایب اعضای شورا قرار ذیل می باشد.
۱- تلاش در جهت توسعه دادن شورا.
۲- اهداف شورا را به سمع عامه رسانیدن.
۳- در جلسات شورا اشتراک ورزیدن.
۴- همکار بودن با تمام بخش های شورا.
ماده بیست و یکم: شرایط اخراج از شورا قرار ذیل میباشد.
۱- خلاف اساسنامه عمل نموده.
۲- از نام شورا سؤ استفاده نموده.
۳- نفاق را در میان اعضا به وجود آوردن.

فصل ششم
احکام متفرقه


ماده بیست ودوم : شورا دارای آرم و نشان مخصوص می باشد.
ماده بیست وسوم : شورا دارای نشریه بوده که اسم آن از طریق هیئت مدیره انتخاب میگردد.
ماده بیست وچهارم: لیست اسم های مؤسسین ، هیئت مدیره و مسؤلین مالی در جدول جداگانه ترتیب قبلاً به ریاست محترم انسجام تقدیم گردیده ضم اسناد میباشد.
ماده بیست وپنجم: هر نوع تعدیل و تغیر در اساسنامه و تغیرات در رهبری شورا از صلاحیت مجمع عمومی بوده و (۱۵) روز قبل از انعقاد تدویر جلسه مجمع عمومی ریاست محترم انسجام را در جریان قرار خواهند داد.
ماده بیست وششم : اساسنامه هذا در شش فصل و ( ۲۶) ماده ترتیب و از طرف مؤسسین منظور گردیده است.


بااحترام

راجستر شده وزارت عدليه كشور

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 10 تير 1396 ساعت: 17:12
برچسب‌ها :