اساسنامه شوراى اجتماعی جوانان غوربند | بلاگ

اساسنامه شوراى اجتماعی جوانان غوربند

تعرفه تبلیغات در سایت

اساسنامه

شوراى اجتماعى جوانان غوربند مقيم كابل

Statute of the Social council of Ghworband youths


فصل اول
احکام عمومی


ماده اول : این اساسنامه مطابق حکم ماده ( 35 ) قانون اساسی و ماده قانون سازمانهای اجتماعی ایجاد و ترتیب گردیده است.
ماده دوم : اسم سازمان،  شورای اجتماعی جوانان غوربند مقیم کابل می باشد.
ماده سوم : شورای متذکره یک سازمان کاملاً غیر سیاسی ،غیر دولتی ،غیر انتفاعی،غیر وابسته و مستقل می باشد.
ماده چهارم :دفتر شورا در ولایت کابل می باشد در صورت ضرورت در سایر ولایت کشور گسترش خواهند یافت.

ماده پنجم : طرز فعالیت شورا به اساس این اساس نامه تنظیم میگردد .


فصل دوم
اهداف


ماده ششم : اهداف شورا قرار ذیل می باشد:
۱- تلاش جهت رشد فرهنگ اصیل افغانی و اسلامی در میان خانواده ها به خصوص برای جوانان غوربند.
۲- تلاش جهت ایجاد کورسهاى آموزشی، حرفوى کوتاه مدت برای جوانان غوربند بطور مجانی.
۳- ایجاد تامین روابط با نهاد های کشور .
۴- تلاش جهت از بین بردن هر گونه مفاسد اخلاقی ،اجتماعی و اداری که مغایر شریعت دین مقدس اسلام باشد.
۵- حل و فصل مشکلات جوانان غوربند از طریق ارایه پیشنهادات به مقامات ذیربط.


فصل سوم
منابع تمویل و طرز نظارت برآن


ماده هفتم: شورا از منابع ذیل تمویل میگردد.
۱- حق الشمول مبلغ (200) افغانی
۲- حق العضویت مبلغ ( 100 ) افغانی
۳- فروش نشریه شورا
۴- کمک افراد خیر خواه و تجار ملی
ماده هشتم : هیئت مدیره به خاطر حفظ دارایی شورا حساب بانکی را افتتاح نموده و امضای سه نفر به بانک معرفی میگردد.

فصل چهارم
تشکيلات


ماده نهم : تشکيلات شورا قرار ذیل می باشد.
۱- مجمع عمومی.
۲- هیت مدیره(مؤسسين).
۳- کمیته کاری
ماده دهم: مجمع عمومی که متشکل از تمام اعضا بوده سالانه یکبار جلسه نموده و درحالات اضطراری با پیشنهاد هیئت مدیره و یا ده نفر از اعضای شورا ، قبل از میعاد معینه جلسه خویش را دایر نموده میتواند.
۱- مجمع عمومی درنخستین جلسه خود رئیس ، معاونین ومنشى را از طریق انتخابات آزاد انتخاب می کند.

۲-نصاب جلسات عمومی با اشتراک اکثریت اعضای آن تکمیل میگردد.
ماده یازدهم : طرز دعوت مجمع عمومی توسط مکاتیب و تیلفون ها صورت میگيرد.
ماده داوزدهم: مجمع عمومی دارای صلاحيت های ذیل می باشد.
۱- انتخاب و عزل رئیس شورا از طریق انتخابات آزاد.
۲- انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره .
۳- اخذ گزارش هیئت مدیره.
۴- تصویب بودجه سالانه شورا.
۵- تغیرات و تعدیلات در اساسنامه و اسم شورا.
ماده سیزدهم: هیئت مدیره ارگان دایماً فعال شورا بوده که در هر ماه اقلاً دو مرتبه جلسه مینمایند.
ماده چهاردهم: صلاحيت های هیئت مدیره قرار ذیل میباشد.
۱- انتخاب و عزل معاون ، منشی و سنخگو شورا.
۲- تشکیل کمیته ها به خاطر پیشبرد امورات داخلی شورا.
۳- اخذ گزارش کمیته .
۴- تصویب لایحه وظایف کمیته ها.
۵- نظارت و کنترول از کار و فعالیت کمیته ها.
۶- ایجاد نمایندگی ها .
۷- جذب و اخراج اعضأ .
ماده پانزدهم: کمیته های شورا قرار ذیل میباشد.
۱- کمیته اداری و تشکيلات.
۲- کمیته مالی.
۳- کمیته فرهنگی.
۴- کمیته ارتباط داخلی.
۵- کمیته ارتباط عامه.
۶- کمیته بانوان.
ماده شانزدهم: شورا درحالات ذیل منحل میگردد.
۱- طبق اساسنامه عمل نموده نتواند.
۲- خلاف اساسنامه عمل نماید.
۳- فعالیت های سیاسی را آغاز نماید.
ماده هفدهم: دارایی شورا بعد از انحلال مطابق قانون تصفیه میگردد.


فصل پنجم
شرایط عضویت ، حقوق ، وجایب و شرایط اخراج


ماده هجدهم : شرایط عضویت در شورا قرار ذیل میباشد:
۱- سن هژده سالگی را تکمیل نموده باشند.
۲- به کدام حزب سیاسی وابسته نباشد.
۳- اهداف شورا را مورد قبول قرار دهد.
۴- عضویت شان داوطلبانه باشد خواهان دستمزد نباشد.
۵- هدف شان خاص خدمت برای افغانستان باشد.
ماده نوزدهم: حقوق اعضای شورا قرار ذیل میباشد.
۱- حق کاندید شدن و کاندید کردن را در تمام مقامات رهبری شورا دارند.
۲- پیشنهادات و انتقادات سالم نموده میتوانند.
۳- از دارایی شورا به طور مشروع و به اجازه هيئت مدیره استفاده نموده میتوانند.
ماده بیستم : وجایب اعضای شورا قرار ذیل می باشد.
۱- تلاش در جهت توسعه دادن شورا.
۲- اهداف شورا را به سمع عامه رسانیدن.
۳- در جلسات شورا اشتراک ورزیدن.
۴- همکار بودن با تمام بخش های شورا.
ماده بیست و یکم: شرایط اخراج از شورا قرار ذیل میباشد.
۱- خلاف اساسنامه عمل نموده.
۲- از نام شورا سؤ استفاده نموده.
۳- نفاق را در میان اعضا به وجود آوردن.

فصل ششم
احکام متفرقه


ماده بیست ودوم : شورا دارای آرم و نشان مخصوص می باشد.
ماده بیست وسوم : شورا دارای نشریه بوده که اسم آن از طریق هیئت مدیره انتخاب میگردد.
ماده بیست وچهارم: لیست اسم های مؤسسین ، هیئت مدیره و مسؤلین مالی در جدول جداگانه ترتیب قبلاً به ریاست محترم انسجام تقدیم گردیده ضم اسناد میباشد.
ماده بیست وپنجم: هر نوع تعدیل و تغیر در اساسنامه و تغیرات در رهبری شورا از صلاحیت مجمع عمومی بوده و (۱۵) روز قبل از انعقاد تدویر جلسه مجمع عمومی ریاست محترم انسجام را در جریان قرار خواهند داد.
ماده بیست وششم : اساسنامه هذا در شش فصل و ( ۲۶) ماده ترتیب و از طرف مؤسسین منظور گردیده است.


بااحترام

راجستر شده وزارت عدليه كشور

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 10 تير 1396 ساعت: 17:12